Kazuo Hanaoka Biography

1980-81 Studied the couse of glass engraving in Escola Massana,Barcelona, Spain
1983 Studied the couse of sculpture in Escola Massana,Barcelona, Spain
1986 Atelier in Saku, Nagano
Solo Exhibitions
1983 Barcelona, Spain
1987 Forum Yu, Nagano('93)
1989 COM Gallery, Tokyo('96)
1991 Harigura-Shotaro, Tokyo(〜'93)
1994 Gallery Saihaku, Hyogo
1995 Gallery Wachi, Tokyo/Forum Yu-Karuizawa, Nagano
1997 Pulse Gallery, Tokyo('99)
1998 Tokyo Palce Hotel Yu, Tokyo('00, '02, '04, '06,'08)
2001 Gallery Tanaka, Tokyo('03, '05, '07, '09)
2002 Gallery "h・art", Nagano( '06)
2003 Gallery Enomoto, Osaka
2004 Sendai-Mitsukoshi, Miyagi('05)